contentTop
Treningi Psychologiczne
Logo_negatyw
Podpisy
contentBottom

Opisy treningów które były już czy są aktualnie realizowane.

 

 

Antystresowy - relaksacji

Adresat: Wszyscy zainteresowani regulacją swoich napięć, umiejętnością odpoczywania.

Organizacja: Zajęcia w około piętnastoosobowej grupie. Cztery spotkania po 4 godziny w odstępach tygodniowych. Oraz samodzielne, codzienne ćwiczenia z kolejnymi taśmami magnetofonowymi dostarczanymi przez nas.

Opis: Trening pozwala zrozumieć mechanizm powstawania reakcji stresowej i związku między myśleniem, wyobrażeniami, a fizjologicznym stanem ciała. Nastawiony jest jednak głównie na nabycie praktycznej umiejętności stosowania treningu autogennego metodą Schultza - skutecznego odpoczywania w krótkim czasie, wpływania na swoje samopoczucie i budowania własnej odporności psychicznej.

Trening autogenny jest metodą, która umożliwia szybką odnowę sił i pozbycie się objawów napięcia oraz niepokoju. Umożliwia ona autosugestywne kierowanie niektórymi funkcjami ciała i może pomagać w pozbyciu się nieodpowiednich nawyków, a także w nabywaniu pożądanych cech psychicznych.

Powrót do spisu

 

Asertywności

Adresat: Wszyscy chętni, którzy mają kłopot w wyrażaniem siebie, swego zdania, nieśmiałością. Zarówno dla klientów indywidualnych, jak i homogenicznych grup zorganizowanych (np. zespołów pracowniczych), także dla osób zawodowo zarządzających, kierujących ludźmi.

Istotny, cenny wstęp do treningu umiejętności wychowawczych, treningu umiejętności kierowniczych i treningu negocjacji.

Cenny też dla osób, które ukończyły indywidualną psychoterapię.

Organizacja: Cztery dni (dwa i dwa w odstępie dwu tygodni), 40 godzin zajęć.

Opis: Asertywność jest społeczną umiejętnością istotną dla sprawnego komunikowania się z ludźmi. Szanowania ich granic, a jednocześnie wyraźnego określania własnych. Jest miejscem równowagi między inwazyjnością a uległością. Zachowanie asertywne nie jest niczym trudnym. Jest to nasz naturalny sposób bycia, który być może utraciliśmy z biegiem lat.

 

Ta umiejętność pozwala na:

 • działanie w zgodzie z sobą,
 • bycie stanowczym, a jednocześnie łagodnym,
 • skutecznym przy niewielkim nakładzie sił i energii,
 • wydawanie poleceń, które nie wzbudzają niechęci,
 • wyrażanie swoich potrzeb i stanowienia swoich praw,
 • ale także przyjmowania prezentów i awansów bez skrępowania.

 

Ponieważ jest umiejętnością, można się jej nauczyć. Trening wyjaśnia jej istotę i pozwala na ćwiczenie. Daje też okazję do sprawdzenia w codziennym życiu "kosztów" i "zysków" z nowych zachowań. Jest adresowany do wszystkich ludzi, którzy chcieliby zwiększyć swoje osobiste kompetencje i umiejętności w kontaktach z innymi.

Powrót do spisu            O asertywności trochę więcej

 

Inteligencji emocjonalnej

Adresat: Indywidualni odbiorcy i zorganizowane grupy. Adresowany do wszystkich zainteresowanych samorozwojem, pogłębieniem samoświadomości i rozumienia innych.

Organizacja: Dwa kolejne dni, razem 20 godzin w zamkniętej grupie nie przekraczającej 15 osób.

Opis: Celem treningu jest pomoc uczestnikom w wykorzystaniu i rozwinięciu potencjału inteligencji emocjonalnej do lepszego funkcjonowania z ludźmi. Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz także od umiejętności kierowania emocjami.

Trening składa się z niewielkiej liczby mini-wykładów i szeregu ćwiczeń, które mają odpowiedzieć na pytania:

 • jak rozumieć swoje uczucia i korzystać z zawartej w nich informacji o sobie,
 • jak panować nad sposobem wyrażania uczuć,ak zmieniać świadomie swoje uczucia,
 • jak zmieniać świadomie swoje uczucia,
 • jak budować poczucie własnej wartości i jak z niego korzystać,
 • jak rozumieć uczucia innych ludzi.

Powrót do spisu

 

Interpersonalny

Adresat: Indywidualni odbiorcy i zorganizowane grupy. Adresowany do: psychologów, pedagogów, wychowawców, kadry kierowniczej - tych wszystkich, którzy pracują z grupami, także zespoły zainteresowane w przyspieszeniu procesu wewnętrznej integracji, w rozwiązaniu wewnętrznych konfliktów.

Organizacja: Trzy kolejne dni, razem 30 godzin w zamkniętej grupie nie przekraczającej 15 osób.

Opis: Szereg ćwiczeń zamierzonych na "tu i teraz", które pozwalają lepiej rozumieć siebie, rozumieć swoje relacje z innymi, rozumieć prawa dynamiki grupowej.

Powrót do spisu

 

Negocjacji

Adresat: Przedsiębiorcy, pracownicy działów sprzedaży, działów obsługi klienta, windykatorzy, ale i ci, którzy zajmują się zawodowo rozwiązywaniem konfliktów lub zainteresowani są budowaniem współpracy, negocjatorzy.

Organizacja: Dwa kolejne dni, 20 godzin zajęć w szesnastoosobowej grupie.

Opis: Celem warsztatów jest dostarczenie umiejętności i technik współdziałania, komunikowania się na poziomie werbalnym i bezsłownym, rozumienie mechanizmów grupowych oraz zapoznanie uczestników z technikami negocjacyjnymi.

Warsztaty, poza pewną ilością teoretycznej wiedzy, dostarczają przede wszystkim osobistych doświadczeń w omawianym zakresie proponując szereg gier - ćwiczeń w modelowych, przykładowych sytuacjach, z wykorzystaniem kamery video i analizy sfilmowanego materiału.

Powrót do spisu

 

Prezentacji siebie

Adresat:

Wariant 1 - dla absolwentów szkół ponadpodstawowych czy absolwentów szkół średnich (przed maturą lub egzaminem na studia. Zawiera ćwiczenia zachowania się w czasie egzaminu, przeciwdziałania własnej niepewności i negatywnemu myśleniu, napięciu.

Wariant 2 - dla osób poszukujących pracy. Zajmuje się drogami poszukiwania pracy, kontaktem z pracodawcą w tym negocjacjami płacowymi, zachowaniem w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, tym, jak sformułować życiorys, list motywacyjny, jak mówić o sobie dobrze, jak przeciwdziałać własnej niepewności i negatywnemu myśleniu i napięciu.

Organizacja: Dwa dni (20 godzin) w kilkunastoosobowej grupie.

Opis: Celem treningu jest dostarczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem ekspozycji społecznej, występowania przed audytorium, które nastawione jest na ocenianie. Trening obejmuje wiadomości o mechanizmach stresu i pozwala uświadomić sobie własne mechanizmy reagowania (poznawanie siebie). Przygotowuje do radzenia sobie ze stresem. Pozwala przećwiczyć sposoby radzenia sobie w modelowych sytuacjach.

Powrót do spisu

 

Przeciwdziałania przemocy

Adresat: Program jest przeznaczony dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, policjantów, strażników miejskich, księży, pielęgniarek środowiskowych i rodzinnych - wszystkich, którzy stykają się, w swojej codziennej pracy, z ofiarami przemocy w rodzinach.

Organizacja: Dwa kolejne dni (20 godzin) w kilkunastoosobowej grupie.

Opis: Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem społecznym. Sprzyja jej bierność obywateli i bezsilność czy bezradność służb społecznych. Bezsilność ta wynika z różnych przyczyn - jedną z nich jest brak wiedzy i umiejętności rozpoznawania zjawisk przemocy i skutecznego reagowania na nie. Wydaje się ważnym wyposażenie w konkretne i praktyczne umiejętności rozpoznawania i postępowania z ofiarami przemocy ludzi, którzy zawodowo zajmują się wychowywaniem, a w tym kształtowaniem postaw społecznych.

Na program składają się mini-wykłady o charakterze wprowadzeń i zajęcia warsztatowe wykorzystujące doświadczenia osobiste uczestników, a nastawione na uczenie praktycznych umiejętności. Zestaw zagadnień i tematów jest następujący: definicja przemocy, gorąca i chłodna przemoc; rola świadka, ofiary i sprawcy przemocy; mity i stereotypy społeczne sankcjonujące przemoc; przemoc wobec kobiet, wobec dzieci, ludzi starych, przemoc w małżeństwie; zasady postępowania i pomocy ofiarom; systemy wsparcia ofiar.

Powrót do spisu

 

Twórczego myślenia

Adresat: Wszyscy, którzy mają ochotę rozwijać się, którzy znudzili się rozwiązywaniem rozwiązywalnych zadań. Wszyscy, którzy z osobistych lub zawodowych pobudek, chcieliby być bardziej twórczy. Dla ludzi, którzy zajmują się czymkolwiek, a chcieliby robić to lepiej i mieć z tego satysfakcję, a zyskać przy tym na poczuciu humoru.

Organizacja: Dwa dni (20 godzin) w grupie około 12 osób. W zależności od zapotrzebowania realizowane też w wersji trzy (30 godzin) lub czterodniowej (40) godzin).

Opis: Celem jest kształcenie giętkości myślenia, pomysłowości i potencjału twórczego poprzez dostarczanie technik i heurystyk znajdowania rozwiązań, sposobów przełamywania własnych stereotypów. Dzieje się to z wykorzystaniem pracy zespołowej i wzajemnego inspirowania się uczestników.

Powrót do spisu

 

Umiejętności dobrego kontaktu

Adresat: Negocjatorzy, pracownicy obsługi klienta, działu marketingu, przedstawiciele firm, pracownicy służby zdrowia (rejestratorki medyczne), recepcjoniści. Także indywidualni klienci. Wszyscy zainteresowani podniesieniem swoich zdolności rozumienia innych i wyrażania im tego.

Organizacja: Dwa kolejne dni (20 godzin)

Opis: Dobry kontakt opiera się na poczuciu i szanowaniu granic własnych i innych ludzi. Znaczna część czasu poświęcona jest uczeniu się umiejętności rozumienia innych ludzi - umiejętności słuchania, w tym słuchania aktywnego, uważności wobec werbalnych i niewerbalnych komunikatów. Potem, w zależności od rodzaju grupy i jej zapotrzebowań, następuje aplikacja warsztatowych umiejętności do codziennych sytuacji klientów i analizie ich sukcesów i trudności, ćwiczeniu tych, konkretnych sytuacji.

Powrót do spisu

 

Umiejętności kierowniczych

Adresat: Kadra kierownicza przedsiębiorstw i organizacji, wszyscy zainteresowani tym, jak motywować ludzi do pracy, jak wykorzystać ich potencjał, jak stworzyć ludziom szansę rozwoju, a jednocześnie efektywną grupę zadaniową.

Organizacja: Dwa kolejne dni (20 godzin zajęć warsztatowych) w kilkunastoosobowej grupie. Umieszczany też jako etap większego treningu dla menedżerów.

Opis: Celem treningu jest dostarczenie kadrze kierowniczej praktycznych sposobów, które pozwoliłyby na łatwiejsze osiągnięcie skuteczności i satysfakcji zawodowej w kontakcie z podwładnymi, umiejętności stymulowania podwładnych do efektywnej samodzielnej pracy, do tego aby czuli się odpowiedzialni i odpowiedzialnie zachowywali się w sytuacjach zawodowych. Trening miałby zatem za zadanie uczynić pracę przełożonych łatwiejszą.

Zakres tematyczny:

1. Integracja i funkcjonowanie zespołu zadaniowego (techniki integracji zespołu zadaniowego, zasady umacniania produktywności i żywotności zespołu zadaniowego, rozwiązywanie problemów).

2. Wybrane problemy organizacji i zarządzania (funkcje kierownicze, style kierowania, organizacja pracy własnej kierownika i pracy zespołu, konflikty organizacyjne, motywowanie pracowników, podejmowanie decyzji.

3. Wybrane elementy komunikacji - komunikacja werbalna i niewerbalna.

Powrót do spisu

 

Umiejętności pomagania

Adresat: Ten warsztat jest propozycją dla psychologów, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych, pracowników pomocy społecznej, pracowników służby zdrowia.

Organizacja: Dwa albo cztery dni (wersja skrócona i pełna), 20 lub 40 godzin zajęć w kilkunastoosobowej grupie.

Opis: Celem warsztatu jest dostarczenie praktycznych sposobów, które pozwoliłyby na łatwiejsze osiągnięcie satysfakcji zawodowej, niezależnie od trudności, jakie niesie praca .

Znaczna część zajęć poświęcona jest uczeniu się umiejętności rozumienia innych ludzi oraz udzielania im wsparcia.

Umiejętności słuchania, w tym słuchania aktywnego, znaczeniu i funkcji różnych komunikatów. Trening zajmuje się też umiejętnością stawiania wymagań, zawierania kontraktu z klientem i wywierania wpływu - pozwala na przećwiczenie różnych sposobów wpływania na zmianę.

Następna część celowana jest na umiejętność rozwiązywania konfliktów. Zajmuje się technikami negocjacyjnymi i mediacyjnymi. Poza ćwiczeniami przewidzianymi w programie, część czasu przeznaczona jest na analizę i przepracowanie konkretnych sytuacji, z którymi uczestnicy mają trudności w swojej pracy, a chcieliby je rozwiązywać lepiej. Pozwala to na natychmiastowe odniesienie i zastosowanie nabywanych umiejętności do obszaru praktyki zawodowej.

Powrót do spisu

 

Umiejętności wychowawczych dla nauczycieli

Adresat: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni.

Organizacja: Cztery dni (dwa i dwa w odstępie dwu tygodni - 40 godzin) w kilkunastoosobowej grupie.

Opis: Aby proces nauczania przebiegał bez zakłóceń, satysfakcjonująco dla obu stron, musi istnieć szczególny rodzaj więzi między nauczycielem, a uczniem. Trening zajmuje się właśnie rozumieniem specyfiki tej więzi, warunkami jej tworzenia i ochrony, a także sposobami rozwiązywania konfliktów, które jej zagrażają. Jest w tym nastawiony na praktyczne ćwiczenia o charakterze warsztatów.

Celem treningu jest dostarczenie nauczycielom praktycznych sposobów, które pozwoliłyby na łatwiejsze osiągnięcie satysfakcji zawodowej, tak aby, niezależnie od trudności, nauczanie mogło być twórczym i radosnym przeżyciem.

Znaczna jego część poświęcona jest komunikacji : umiejętności słuchania, w tym słuchania aktywnego, znaczeniu i funkcji różnych komunikatów, analizie "języka akceptacji" i ćwiczeniu umiejętności efektywnego stosowania go. Następnym ważnym zagadnieniem jest umiejętność odróżniania problemów ucznia od problemów nauczyciela i stosowania różnych strategii w obu tych sytuacjach. Trening pozwala na przećwiczenie różnych sposobów wpływania na zmianę w zachowaniu ucznia. Następna część celowana jest na umiejętność rozwiązywania konfliktów w klasie. Zajmuje się też sposobami budowania autorytetu nauczyciela i konsekwencjami różnych sposobów realizowania tego celu. Ostatnim zagadnieniem są techniki rozwiązywania konfliktów między nauczycielem, a uczniem, w tym sytuacji szczególnej, kiedy konflikt dotyczy różnych systemów wartości.

Powrót do spisu

 

Umiejętności wychowawczych dla rodziców

Adresat: Rodzice dzieci w każdym wieku.

Organizacja: Cztery dni (dwa i dwa w odstępie dwu tygodni - 40 godzin) w kilkunastoosobowej grupie.

Opis: Bycie rodzicem jest z jednej strony czymś naturalnym i prostym, a z drugiej często rodzi wiele pytań i wątpliwości. Bycia rodzicem nikt nas nie uczy, odziedziczone wzorce bywają często nieskuteczne. Jesteśmy zdani na własne siły, często czujemy się bezradni i osamotnieni w naszych kłopotach.

Warsztat umiejętności wychowawczych stara się odpowiedzieć na potrzeby rodziców, odpowiedzieć na pytanie jak najlepiej i bardziej efektywnie porozumiewać się z dziećmi, słuchać ich i mówić do nich, jak wymagać, stawiać ograniczenia, jak wspierać i pomagać w trudnościach. Jest tu miejsce na rozmowę o kłopotach i problemach wychowawczych.

Powrót do spisu

 

Superwizja

Adresat: Ośrodki terapeutyczne, indywidualni terapeuci zainteresowani refleksją nad swoją pracą lub przygotowujący się do certyfikatu psychoterapeuty czy superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Organizacja: Grupy Balinta (comiesięczne, pięciogodzinne spotkania), superwizja psychoterapii indywidualnej lub grupowej prowadzonej przez klienta.

Opis: Mieszczą się tu różne działania i procedury zależne od konkretnej sytuacji, warunków i potrzeb.

Powrót do spisu

Gracz
[Strona główna] [O nas] [Psychoterapia] [Treningi] [Zestawienie] [Kontakt] [Aktualności]